Towary niebezpieczne są to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, które mogą szkodzić żywym organizmom, przyrodzie lub przedmiotom. Obecnie lista ta obejmuje ponad 3000 pozycji, w tym materiały wybuchowe, ciecze łatwopalne, materiały radioaktywne itp.

Ich transport wymaga starannego obliczenia trasy, a także wyboru pojazdu zgodnie z klasą substancji. Niezależnie od kategorii i właściwości fizycznych, wszystkie przedmioty związane z ADR muszą być transportowane na oznakowanych pojazdach.

Każdy rodzaj towarów niebezpiecznych ma własne normy dotyczące transportu i przechowywania substancji. Normy są określone w umowie międzynarodowej ADR. Również w przypadku transportu towarów niebezpiecznych trzeba mieć następujące dokumenty:

  • świadectwo o dopuszczeniu kierowcy do transportu towarów niebezpiecznych;
  • świadectwo o dopuszczeniu pojazdu do transportu towarów, które stwarzają zagrożenie;
  • licencję na świadczenie usług transportu towarów niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę złożoność takiego transportu, zalecamy korzystanie z usług specjalistów.

Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
1.1 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.2 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym
1.3 Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
1.4 Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki
1.5 Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
1.6 Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się
Klasa 2 – Gazy
2.1 Gazy palne
2.2 Gazy niepalne, nietrujące
2.3 Gazy trujące
Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 Materiały samozapalne, które w normalnych warunkach transportu mogą samorzutnie się rozgrzać i zapalić.
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 – Materiały żrące
Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne